OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

 

OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE rodzica/opiekuna prawnego dziecka, uczęszczającego na zajęcia organizowane przez Akademię Pływania Optimum Sport.

 

1. Oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych aby moje dziecko brało udział w kursach pływania organizowanych przez Akademię Pływania Optimum Sport.

 

2. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe w dniu rozpoczęcia kursu pływania. Nie ma infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

3. Nie zamieszkiwał/a z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał/a kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

 

4. Jest przygotowany/a do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników odprowadzający dziecko na zbiórkę przed zajęciami lub do obiektu są zdrowi, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

 

5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w kursie. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie.

 

6. Należy zaopatrzyć uczestnika kursu w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na terenie pływalni z wyłączeniem niecki basenu gdzie odbywać się będzie kurs (osłonę ust należy pozostawić w szatni przy wyjściu na zajęcia oraz założyć ją z powrotem po zakończeniu zajęć w trakcie przebierania się po zajęciach).

 

7. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i narażenie zdrowia wszystkich przebywających w trakcie zajęć, jak również ich rodzin. Zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Akademii Pływania Optimum Sport w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, członków mojej rodziny, jak też mojego dziecka COVID-19.

 

 

Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www